Contact


If you have any questions, please feel free to contact us.

Workshop organizers:

YongQing Sun: yongqing.sun.fb@hco.ntt.co.jp

Xian-Hua Han: hanxhua@yamaguchi-u.ac.jp