Organizers


YongQing Sun
Phd, NTT, Japan
yongqing.sun.fb@hco.ntt.co.jp

Xian-Hua Han
Associate Professor
Yamaguchi University, Japan
hanxhua@yamaguchi-u.ac.jp