Staff

Xian-Hua Han Ph.D

 Graduate School of Science and Technology for Innovation, 
 Yamaguchi Univerist, Associate Prof. 
 Faculty of Science, Yamaguchi Univerist Associate Prof.
Students

D1

 • Liu Zhe
  

M2

 • Fujita Seiya
 • Yoshitake Hiroki
 • Fang Wenhao
 •       

   
  

M1

 • Nakai Katsuhiro
 • Yamamichi Kouhei
 • Yorimoto Kouhei
 •       

   
  

B4

 • Kubo shouki
 • Nakashima Shunsuke
 • Higashi Haruma
 • Yamawaki Kazuhiro
 • Matsuoka Naru
 •